Guide Price £11,000 (Sold Subject To Contract)

Commercial For Sale

Bro Cynan, Pwllheli, Gwynedd

Property Features

 • Commercial.
 • Coedwig / Woodland
  1.9 acer / 1.9 acres
  Mynediad cyfleus / Convenient access
 • Gwahoddir mynegiadau o ddiddordeb, bydd pob cynnig yn cael ei ystyried. Gellir gyrru ceisiadau wedi eu selio. / Expressions of interest invited, all offers considered. Sealed bids may be invited.
  1.9 Acer o goedwig / 1.9 acres of woodland
  Mae’r tir wedi ei leoli yn gyfleus o fewn y pentref ar derfyn datblygiad tai. / The land has the benefit of being easily accessible and adjoining residential properties within the village.

Property Description

Coedwig Bro Cynan Woodland

Cyflwyniad / Introduction - Mae’r tir wedi ei leoli yn gyfleus wrth Bro Cynan yn ei gyfanrywdd mae yn ymestyn i 1.9 acer.

The conveniently located woodland at Bro Cynan extends in total to 1.9 acre.

Cyfarwyddiadau / Directions - Mynediad oddi ar yr A499.

Access off the A499.

Daliadaeth / Tenure - Mae'r tir yn cael ei werthu gyda theitl rhydd-ddaliad.

The land is to be sold with freehold title.

Dull Gwerthu / Method of Sale - Gwahoddir mynegiadau o ddiddordeb. Yna bydd y tir yn cael ei gynnig i'w werthu gan Dendr Anffurfiol. Bydd y Tendr Anffurfiol ar gael gan yr Asiantau Gwerthu. Bydd cynigion yn cael eu hystyried yn unig ar y ffurflen Dendr gymeradwyol a mae'n rhaid ei chwblhau'n llawn.

Expressions of interest are being sought. The land will then be offered for sale by informal tender. The informal tender will be available from the Selling Agents. Offers will only be considered on the approved Tender form which must be fully completed.

Vendors' Covenants / Cyfamodion y Gwerthwr - 1. Y Prynwr i sicrhau mynediad cyhoeddus parhaus ar draws pob llwybr troed.
2. Y Prynwr i gadw at bolisïau lleol sy'n benodol ar gyfer cadw coetir brodorol.

1. Purchaser to ensure continued public access across all footpaths.
2. Purchaser to adhere to locally - specific policies for conserving native woodland.

Cymal 'Overage' / Overage Clause - 1. Mae'r tir yn cael ei werthu fel coetir a bydd yn rhaid i'r Prynwr gynnal gwerth bioamrywiaeth uchel y safle hwn a cadw at bolisïau cynllunio lleol penodol ar gyfer gwarchod a diogelu'r coetir.

2. Ni chaniateir gosod carafannau, siediau nac unrhyw adeiladau eraill heb ganiatâd y Gwerthwr.

3. Os bydd digwydd annhebygol i'r Prynwr neu berchennog yn y dyfodol sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer newid defnydd y tir bydd y Gwerthwr yn cadw'r hawl i 50% o unrhyw werth cynyddol.

1. The land is being sold as a woodland and the Purchaser will maintain the high biodiversity value of this site and adhere to locally specific planning policies for conserving and protecting the woodland.

2. The siting of caravans, sheds or any other buildings will not be allowed without the Seller's consent.

3. In the unlikely event that the Purchaser or a future owner secures planning permission for change of use of the land the Vendor will retain the right to 50% of any increased value.

Cynllun Taliad Sylfaenol / Basic Payment Scheme. - Nid oes hawliau cynwysiedig yn y gwerthiant.

No rights are included in the sale.

Awdurdod Lleol / Local Authority. - Cyngor Gwynedd Council.

Awdurdod Cynllunio / Planning Authority - Adran Gynllunio Cyngor Gwynedd.

Gwynedd Council Planning Authority.

Cyflenwad Dwr / Water Supply - Lleolir dŵr prif gyflenwad o fewn yr ystad dai gyfagos.

Mains water is located within the adjoining housing estate.

Archwylio / Viewing. - Drwy apwyntiad gyda'r Asiant Gwerthu yn unig:
Strictly by appointment with the Selling Agents:

Am fanylion pellach cysylltwch a / for further information please contact:

Lorraine Roberts MNAEA

R G Jones, 85 Stryd Fawr, Y Bala, LL23 7AE
(01678) 520 495
bala@rgjones-property.co.uk
www.rgjones-property.co.uk

Branch Information

Branch Name: Dolgellau

Telephone Number: 01341 422789

Email Address: info@rgjones-property.co.uk

Address: Llys Meirion
Smithfield Street
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1AB

Request viewing/info