Price On Application P.O.A.

Commercial For Sale

Corris, Machynlleth, Gwynedd

Property Features

 • Commercial.
 • Woodland / Amenity Land
  Coedwig / Tir Amwynder
  0.8 acres / 0.8 acer
 • 0.8 acres woodland / 0.8 Acer o goedwig

  The land has the benefit of being easily accessible and adjoining residential properties within the village.
  Mae’r tir wedi wi leoli yn gyfleus o fewn y pentref ar derfyn datblygiad tai.

Property Description

Tir Ger Maes Y Llan Land

Cyflwyniad / Introduction - Mae’r tir wedi ei leoli yn gyfleus ger Maes Y Llan. Yn ei gyfanrywdd mae yn ymestyn i 0.8 acer.
The conveniently located woodland adjoining Maes Y Llan extends in total to 0.8 acres.

Cyfarwyddiadau / Directions - Mynediad drwy stad Maes Yr Llan

Access via estate road - Maes Yr Llan

Daliadaeth / Tenure - Mae 'r tir yn cael ei werthug y datheitlrhydd ddaliad.
The land is to be sold with freehold title.

Dull gwerthu / Method of Sale - Bydd yr eiddo yn cael ei werthu drwy cyrundeb preifat.
The land is offered for sale by private treaty.

Awdurdod Lleol / Local Authority. - Cyngor Gwynedd Council.

Awdurdod Cynllunio / Planning Authority. - Cyngor Gwynedd Council.

Cyfamodau cyfyngol a cymal gorswm /Restrictive Covenants and Overage Clause. - 1. Mae'r tir yn cael ei werthu at ddibenion amaethyddol pori a garddio, ni fydd defnydd arall yn cael ei ganiatáu heb ganiatâd CCG / The land is being sold for grazing, gardening and agricultural purposes and the use of the land for any other purpose will not be permitted without CCG’s consent.
2. Ni fydd lleoli carafanau, siediau neu unrhyw adeiladau eraill yn cael ei ganiatáu heb ganiatâd CCG / Neither will the siting of caravans, sheds or any other buildings be allowed without CCG’s consent.
3. Os bydd perchenog newydd y tir yn llwyddo i gael hawl cynllunio i newid defnydd y tir o dir amaethyddol, bydd y gwerthwr yn cadw yr hawl i dderbyn 50% or cynnydd mewn gwerth / In the unlikely event that the purchaser or a future owner secures planning permission for change of use of the land to non agricultural purposes, the vendor will retain the right to 50% of any increased value.

Archwylio / Viewing. - Drwy apwyntiad gyda asiant gwerthu yn unig:
Strictly by appointment with the selling agents:

Am fanylion pellach cysylltwch a / for further information please contact:

Rhys Davies MRICS FAAV neu Lorraine Roberts MNAEA

R G Jones, 85 Stryd Fawr, Y Bala, LL23 7AE
(01678) 520 495
bala@rgjones-property.co.uk
www.rgjones-property.co.uk

Branch Information

Branch Name: Dolgellau

Telephone Number: 01341 422789

Email Address: info@rgjones-property.co.uk

Address: Llys Meirion
Smithfield Street
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1AB

Request viewing/info