Open to Offers P.O.A. (Sold Subject To Contract)

Commercial For Sale

Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd

Property Features

 • Commercial.
 • Approx. 235m2 of amenity land
  Situated to rear of residential properties
  Good access
  Tua 235m² o dir amwynder
  Wedi ei leoli tu cefn i eiddo preswyl
  Mynediad da

Property Description

Land at/Tir Ger Cae Hendy

Agent's Remarks/Sylwadau’r Asiant - Approximately 235m² of land situated to the rear of residential properties at Cae Hendy within the popular village of Llanbedrog. The land benefits from good access off the B4133 road and a proportion of the land could easily be converted into a garden area or additional parking spaces.

Tua 235m² o dir wedi ei leoli tu cefn i eiddo preswyl Cae Hendy o fewn y pentref poblogaidd Llanbedrog. Mae mynediad da i’r tir o’r ffordd B4133 a byddai posib trosglwyddo cyfran o’r tir i wneud gardd neu llefydd parcio ychwanegol.

Directions/Cyfarwyddiadau - When travelling West along the A499 road through Llanbedrog, take a right hand turning onto the B4133 road signposted 'Village Centre', travel along this road for 0.3 of a mile or thereabouts and the land will be situated to your left-hand side after passing the village hall.

Pan yn teithio i’r Gorllewin trwy Llanbedrog ar yr A499, cymerwch troead i’r dde wrth yr arwydd “Canol y Pentref / Village Centre” (ar ffordd B4133), teithiwch ymlaen ar hyd y ffordd am tua 0.3 milltir ac ar ol pasio neuadd y pentref, mae lleoliad y tir i’w weld ar yr ochr chwith.

Restrictive Covenants and Overage Clause/Cyfamodau cyfyngol a cymal gorswm - 1. To allow uninterrupted public access across the path highlighted orange on the enclosed plan.
2. Should planning consent for change of use be granted within 70 years of selling the land, an overage agreement is to be included whereby the sum equal to 75% of any increase in value shall be paid by the purchaser to the vendor.
3. To keep and maintain the path in a neat and accessible condition.
4. To allow uninterrupted access to carry out work on services, if required to do so by the relevant service provider.
5. No commercial businesses shall be operated from the land.
6. Any other clauses required in respect of rights of entry etc.

1. I ganiatau mynediad cyhoeddus di-dor ar draws y llwybr a nodwyd yn oren ar y cynllun amgaeedig.
2. Os fyddai caniatad cynllunio at newid defnydd yn cael ei basio o fewn 70 mlynedd ar ol gwerthu y tir, dylid cynnwys cytundeb gorswm, lle bydd y swm sy’n gyfartal i 75% o unrhyw gynnydd mewn pris yn cael ei dalu gan y prynwr i’r gwerthwr.
3. Dylid cynnal a chadw y llwybr mewn cyflwr hygyrch ac yn daclus.
4. I alluogi mynediad di-dor i pan fydd angen cyflawni gwaith ar wasanaethau, os bydd angen gwneud hynny gan y darparwyr gwasanaethau perthnasol.
5. Ni chaiff unrhyw fusnesau masnachol eu gweithredu o’r tir.
6. Unrhyw gymal arall yn ymwneud a hawliau mynediad ayyb.

Legal and Estate Agency Costs/Costau Cyfreithiol a Asiantaeth Ystad - The purchaser will be expected to pay all Legal and Estate Agency costs in respect of the disposal of the land.

Disgwylir i’r prynwr dalu costau Cyfreithiol a chostau’r Asiant Ystad i gyd mewn perthynas â gwaredu'r tir.

Tenure and Possession/Deiliadaeth a Meddiant - We are advised that the Freehold property is offered for sale with the benefit of vacant possession upon completion.

Deallir bod yr eiddo rhydd-ddaliol yn cael ei gynnig ar werth gyda’r fantais o’i feddiannu yn wag yn dilyn cwblhau y gwerthiant.

Local and Planning Authority/Awdurdod Cynllunio a Lleol - Cyngor Gwynedd Council, Shirehall Street, Caernarfon, LL55 1SH
Tel/ffon: 01286 682 689

Method of Sale/Dull Gwerthu - Tenders must be made on the official Tender form and are to be received at the Agents’ office – Llys Meirion, Dolgellau, Gwynedd LL40 1AB in a sealed envelope marked “LAND AT CAE HENDY” prior to 12:00 (Noon) Wednesday 28th August 2019. Further information on the Informal Tender process is provided on the first page of the Tender Form, attached to these particulars of sale.

Bydd yn rhaid i’r Tendrau fod wedi ei cwblhau ar y ffurflenni Tendro Swyddogol a’u derbyn gan y swyddfa Asiant – Llys Meirion, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1AB mewn amlen wedi ei selio gyda “TIR CAE HENDY” wedi ei ysgrifennu arni cyn 12:00 (dydd), Dydd Mercher, 28ain Awst 2019. Ceir manylion pellach o’r broses Dendro Answyddogol ar dudalen gyntaf o’r ffurflen Dendro, sy’n amgaeedig gyda’r manylion gwerthu yma.

Viewing/Ymweliadau - Viewing can be undertaken without an appointment by foot only and with a set of these letting particulars in hand. Inspection of the property will be undertaken at own risk and neither the vendor or their approved Agents, Farmers Marts (R G Jones) Ltd, will be responsible for any losses or injury.

Gellir ymweld â’r tir heb apwyntiad wrth gerdded yn unig a gyda copi o‘r manylion gwerthu llawn wrth law. Cewch archwilio yr eiddo o dan eich risg eich hunain ac ni fydd y gwerthwr na’r Asiantaeth â ddewisiwyd, Farmers Marts (R G Jones) Cyf, yn gyfrifol am unrhyw golled na anaf trwy ddamwain.

For further information please contact our Dolgellau office/Am fanylion pellach, cysylltwch a ein swyddfa yn Nolgellau.

Farmers Marts (R G Jones) Ltd, Llys Meirion, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1AB
E-mail/e-bost: Dolgellau@rgjones-property.co.uk

Branch Information

Branch Name: Dolgellau

Telephone Number: 01341 422789

Email Address: info@rgjones-property.co.uk

Address: Llys Meirion
Smithfield Street
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1AB

Request viewing/info